Close

Politică de Confidențialitate

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu website-ul nostru, sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin accesarea și utilizarea website-ului nostru, dar și prin scrierea de comentarii sau completarea de formulare, pe website-ul nostru, vă acordați consimțământul cu privire la prevederile RGPD, regulamentul Uniunii Europene 2016/678, aplicabil din 25 mai 2018, și cu privire la prezenta politică.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS”, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi. Ne obligăm ca datele cu caracter personal să fie:
-prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
-colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
-adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
-exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
-stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.
Datele prelucrate
Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:
-numele şi prenumele
-telefon/fax/email
-adresa sau reşedinţa
Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.
ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” colectează date cu caracter personal, pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului denumit mai departe Membru sau Client, în următoarele scopuri:
– validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
– rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
– pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
– trimiterea de buletine informative și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
– contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS”, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau e), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” poate să colecteze și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură față de ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” și/sau al eventualilor terți cu care ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” are contracte de parteneriat în acel moment.
Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.
Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.
ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.
Politica de confidențialitate ale ASOCIAȚIEI “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.
ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
Procesatorul de carduri bancare agreat de către ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS”, GarantiBank, are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzacție, în cazul în care aceasta există.
ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.
Membrul/Clientul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

POLITICA DE SECURITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ASOCIAȚIA “CLUB EUROPEAN 55 PLUS” ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea ASOCIAȚIEI, fiecare dintre aceștia accează baza de date cu propriul nume de cont și parolă. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori sunt înregistrate permanent (se înregistreaza utilizatorul, data, ora și tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate și toate logările și delogările tuturor utilizatorilor la baza de date.
La intervale de timp (3 luni) se efectuează o copie de siguranță a bazei de date.
Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare (facturi, avize de însoțire a mărfii, contracte comerciale).
Dacă nu sunteți de acord cu una dintre politicile acestui website și a ASOCIAȚIEI “CLUB EUROPEAN 55 PLUS”, vă rugăm să nu furnizați niciun fel de date și să părăsiți website-ul nostru.

Politica noastră a fost actualizată în conformitate cu Regulamentul RGPD al Uniunii Europene! Prin accesarea și utilizarea site-ului, vă dați acordul cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare! Acest site folosește cookies! Pentru a afla mai multe detalii, vă invităm să citiți: ”Termeni și Condiții!”

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close